Saint John's University
menu
 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น แห่งปี พ.ศ.2552-2553 ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
โดยมีอธิการบดี (นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา ) ได้จัดพิธีมอบโล่และรางวัลนักวิจัยดีเด่น 3 ท่านคือ
รศ.จริยา สมประสงค์ ผศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ และผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
เมื่อวันที่ 15 กพ.2555 ณ.ห้องจุฬาเกษม