Saint John's University
menu
 

 

อธิการบดี (นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา ) และผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (ผอ.ศูนย์วิจัยและแผน)
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์ฯ ร่วมมือจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์.พ.ศ.2555 ณ ห้องจุฬาเกษม