Saint John's University
menu
 

ขอแสดงความยินดี ดร.พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ

ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น จากประธานสภาคณบดีคณะคุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี