กิจกรรม

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนา
เรื่อง “How to Add Value by Idea : มูลค่าสร้างได้ด้วยไอเดีย” โดย ดร.มนทิรา ธาราอำนวยชัย
และ ดร.มนต์ ขอเจริญ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 55 ณ ห้อง BC 803 อาคารชิน โสภณพนิช
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น