กิจกรรม

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนา
เรื่อง “การตลาดเชิงรุกกับสื่อสารการตลาดยุคใหม่” โดย ผศ.ดร.วลัย วัฒนศิริ
และคุณอัญชนก แข็งแรง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 55 ณ ห้อง BC 803
อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น