กิจกรรม

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนา
เรื่อง “การสื่อสารการตลาดในยุค 2012” โดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 55
ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น