หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ชื่อหลักสูตร

  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
   Master of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา

  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
   นศ.ม.
   Master of Communications Arts
   M. Com. Arts

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร


บทบาทของการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่นั้น อาจใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการของตนไปยังประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ อันจะส่งผลถึงยอดขายและผลกำไรขององค์การ และในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการติดต่อกันระหว่างบุคลากร
ภายในองค์การ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการทำงาน อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี อันจะส่งผลต่อการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์การต่อไป
ทั้งนี้ยังรวมถึงในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือนานาชาติ
ให้สามารถธำรงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์


      เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญ
ของการบริหารและการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ จึงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการตลาด) ขึ้นในปีการศึกษา 2541
และปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การสื่อสารการตลาดได้เข้าไปมีบทบาทอย่างมากในองค์การต่าง ๆ หากแต่ในสภาวการณ์ที่โลกไร้พรมแดนเช่นนี้
การสื่อสารยังได้ทวีความสำคัญและมีบทบาทในการ ขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการองค์การต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวอีกครั้งในปีการศึกษา 2554
และให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า "วิสัยทัศน์กว้างไกล ประยุกต์ใช้เหมาะสม ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้

    1. เพื่อผลิตหรือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ในการจัดการการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยเน้นการสื่อสารการตลาด ซึ่งมีความพร้อมที่จะทำงานในระดับบริหาร
ให้แก่องค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อผลิตหรือพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎี การปฏิบัติ และการวิจัยโดยเน้นการสื่อสารการตลาด
เพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
    3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการสื่อสารการตลาด อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ต่อไป


ระบบการศึกษา

     ใช้ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ ในหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการศึกษา 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ

ระยะเวลาที่ศึกษา

     สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่ง ถึง 2 ปีหลักสูตร

     1 จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต

     2 โครงสร้างหลักสูตร
            แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้

            แผน ก (แบบ ก2)
            หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
                  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
            รวม 36 หน่วยกิต

            แผน ข
            หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
            หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
            การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
            รวม 36 หน่วยกิต

      3 รายวิชา

             3.1 หมวดวิชาบังคับร่วม มี 8 รายวิชา 24 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 (3-0-6)
นศ.6102 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
นศ.6103 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (3-0-6)
นศ.6104 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
นศ.6105 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6106 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
นศ.6107 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
นศ.6108 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)


             3.2 หมวดวิชาเลือก เฉพาะแผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 วิชาหรือ 6 หน่วยกิต
            จากรายวิชาของหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น หรือจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6201 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
นศ.6202 การจัดการการสื่อสารภายในองค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6203 การจัดการภาพลักษณ์ขององค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6204 กลยุทธ์การวางแผนสื่อและการจัดการเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
นศ.6205 กลยุทธ์การออกแบบสารและการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (2-2-5)
นศ.6206 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
นศ.6207 การสื่อสารการตลาดทางการเมือง 3 (3-0-6)
นศ.6208 กลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤติขององค์การ 3 (3-0-6)
นศ.6209 กลยุทธ์การนำเสนองาน 3 (2-2-5)
นศ.6210 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)

              3.3 วิทยานิพนธ์ เฉพาะแผน ก

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.7001 วิทยานิพนธ์ 12

              3.4 การค้นคว้าอิสระ เฉพาะแผน ข

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.7002 การค้นคว้าอิสระ 6

            3.5 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน เฉพาะนักศึกษาที่ขาดพื้นฐาน มี 2 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6001 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา (3-0-6)
นศ.6002 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ (3-0-6)

           

หมายเหตุ
1. หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาเป็นดังนี้
  ตัวอักษรย่อภาษาไทยใช้ “นศ.” ตัวย่อภาษาอังกฤษใช้ “CMA”
       หมายถึง รายวิชาของคณะนิเทศศาสตร์

เลขหลักพัน แสดงถึง คุณลักษณะของรายวิชา โดย
      6000 หมายถึง รายวิชาเรียนในระดับปริญญาโท
      7000 หมายถึง วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญาโท

เลขหลักร้อย แสดงถึง หมวดวิชาของรายวิชาเรียน โดย
      000 หมายถึง หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
      100 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
      200 หมายถึง หมวดวิชาเลือก

เลขหลักสิบและหลักร้อย แสดงถึง ลำดับที่ของรายวิชา

2. ความหมายของเลขที่แสดงหน่วยกิตของรายวิชาเรียนเป็นดังนี้
  เลขนอกวงเล็บ หมายถึง จำนวนหน่วยกิต
เลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จำนวนชั่วโมงของการบรรยายในชั้นเรียนต่อสัปดาห์
เลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จำนวนชั่วโมงของการปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จำนวนชั่วโมงของการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์7. คำอธิบายรายวิชา

        7.1 หมวดวิชาบังคับร่วม

 นศ.6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 (3-0-6)
 CMA 6101 Communication Theories

      ศึกษาความหมายและความสำคัญของทฤษฎีการสื่อสาร การจำแนกทฤษฎีการสื่อสารตามเกณฑ์ต่าง ๆ      และสาระสำคัญของ
ทฤษฎีการสื่อสารเหล่านั้น รวมทั้งการนำทฤษฎีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับ
ปัจเจกบุคคลถึงระดับสังคม โดยเน้นทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคลและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

 นศ.6102 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
 CMA 6102 Communication Research

      ศึกษากระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงปริมาณ ขั้นตอนการทำวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงทดลองและไม่ทดลอง
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัยเชิงปริมาณ   จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย    รวมถึงหลักการใช้สถิติทั้ง
เชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนิเทศศาสตร์

นศ.6103 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (3-0-6)
CMA 6103 Information and Communication Technologies

     ศึกษาความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ประเภท ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเภท ต่าง ๆ มาใช้ประยุกต์ใช้ในงานทางนิเทศศาสตร์ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโน
โลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

 นศ.6104 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
 CMA 6105 Strategic Integrated Marketing Communication Management

      ศึกษาและบูรณาการหลักและทฤษฎีทางการตลาดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในฐานะที่เป็นผู้รับสารของการสื่อสารการตลาด
 นศ.6105 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
 CMA 6104 Marketing Communication Theories and Consumer Behavior

      ศึกษาและบูรณาการหลักและทฤษฎีทางการตลาดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในฐานะที่เป็นผู้รับสารของการสื่อสารการตลาด
 นศ.6106 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
 CMA 6106 Creative Strategies and Media Production for Marketing Communication

      ศึกษาขั้นตอนการผลิตงานเพื่อการสื่อสารการตลาดทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์ให้งานมีความโดดเด่น และนำสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 นศ.6107 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
CMA 6107 Laws and Ethics in Communication

     ศึกษาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน โดยมุ่งให้เข้าใจ
ถึงหลักการ เนื้อหา และเจตนารมณ์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมาย รวมทั้งจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชนที่พึงมีต่อบุคคลและสังคม

 

 

          7.2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะ

                   7.2.1 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

 นศ.6201 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
 CMA 6201 Marketing Communication Theories and Consumer Behavior

      ศึกษาหลักและทฤษฎีทางการตลาดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร     หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
แบบ บูรณาการ รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในฐานะที่เป็นผู้รับสารของการสื่อสารการตลาด

 นศ.6202 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
 CMA 6202 Strategic Integrated Marketing Communication Management

      ศึกษาหลักการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ ทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย    และ
การตลาดทางตรง ขั้นตอนและกลยุทธ์ในการจัดการและการวางแผนรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับสินค้า
แต่ละประเภท รวมถึงให้กับสินค้าในวงจรชีวิตช่วงต่าง ๆ ด้วย


 นศ.6203 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (2-2-5)
 CMA 6203 Creative Strategies and Media Production for Marketing Communication

      ศึกษาขั้นตอนการผลิตงานเพื่อการสื่อสารการตลาดทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยใช้กลยุทธ์
การสร้างสรรค์ให้งานมีความโดดเด่น และนำสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 นศ.6204 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
 CMA 6204 Seminar in Marketing Communication Case Studies

      การนำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือเกิดปัญหาและน่าสนใจมาวิพากษ์วิจารณ์ โดย
อาศัยความรู้ที่ศึกษามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์


                   7.2.2 กลุ่มวิชาการสื่อสารองค์การ

 นศ.6301 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
 CMA 6301 Theories of Organizational Communication

      ศึกษาทฤษฎีในกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์การ ทั้งทฤษฎีองค์การแบบดั้งเดิม ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคงอยู่
และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน    และทฤษฎีการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารองค์การ    หรือนำมาใช้ใน
การวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารองค์การได้

 นศ.6302 การจัดการการสื่อสารภายในองค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
 CMA 6302 Strategic Internal Communication Management

      ศึกษาการวางแผนและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือ
การสื่อสารกลุ่มย่อย ในทิศทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน หรือแนวนอน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การต่อไป

 นศ.6303 การจัดการภาพลักษณ์ขององค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
 CMA 6303 Strategic Corporate Image Management

      ศึกษาหลักการและความสำคัญของการบริหารประเด็นข่าวสารขององค์การที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์   ในฐานะที่เป็นการสื่อสารสาธารณะไปยังกลุ่มบุคคลภายนอกองค์การ   แนวคิดและทฤษฎีทางการประชา-
สัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเด็นข่าวสารและการสร้างภาพลักษณ์ เครื่องมือและวิธีการ รวมทั้งการวางแผนการประชา-
สัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ

 นศ.6304 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
 CMA 6304 Seminar in Organizational Communication Case Studies

      การนำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารองค์การ ทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือเกิดปัญหาและน่าสนใจมาวิพากษ์วิจารณ์    โดย
อาศัยความรู้ที่ศึกษามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์

นศ.6105 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
 CMA 6105 Strategic Integrated Marketing Communication Management

     ศึกษาหลักการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ ทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
และการตลาดทางตรง ขั้นตอนและกลยุทธ์ในการจัดการและการวางแผนรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการให้กับสินค้าแต่ละประเภท รวมถึงให้กับสินค้าในวงจรชีวิตช่วงต่าง ๆ ด้วย

นศ.6106 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
CMA 6106 Creative Strategies and Media Production for Marketing Communication

     ศึกษาขั้นตอนการผลิตงานเพื่อการสื่อสารการตลาดทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยวิเคราะห์
สังเคราะห์ และเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างสรรค์ให้งานมีความโดดเด่น และนำสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นศ.6107 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
CMA 6107 Laws and Ethics in Communication

     ศึกษาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน โดยมุ่งให้เข้าใจ
ถึงหลักการ เนื้อหา และเจตนารมณ์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมาย รวมทั้งจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชนที่พึงมีต่อบุคคลและสังคม


นศ.6108 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
CMA 6108 Seminar in Marketing Communication Case Studies

     การนำกรณีศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือเกิดปัญหาและ น่าสนใจมาวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์
สังเคราะห์ อภิปรายและสัมมนา โดยอาศัยความรู้ที่ศึกษา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์


 

                    2. หมวดวิชาเลือก

นศ.6201 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
 CMA 6201 Theories of Organizational Communication

      ศึกษาทฤษฎีในกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์การ ทั้งทฤษฎีองค์การแบบดั้งเดิม ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ
คงอยู่และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่ม ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
และทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายพฤติกรรม ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการ
สื่อสารองค์การ หรือนำมาใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารองค์การได้

นศ.6202 การจัดการการสื่อสารภายในองค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
CMA 6202 Strategic Internal Communication Management

    ศึกษาการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่าง บุคคลหรือการสื่อสารกลุ่มย่อย ในทิศทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งจากบน ลงล่าง จากล่างขึ้นบน หรือแนวนอน เพื่อนำไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การต่อไป
 นศ.6203 การจัดการภาพลักษณ์ขององค์การเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
CMA 6203 Strategic Corporate Image Management

      ศึกษาหลักการและความสำคัญของการบริหารประเด็นข่าวสารขององค์การที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ในฐานะที่เป็นการสื่อสารสาธารณะไปยังกลุ่มบุคคลภายนอกองค์การ แนวคิดและทฤษฎีทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเด็นข่าวสารและการสร้างภาพลักษณ์ เครื่องมือและวิธีการ รวมทั้งการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ

 นศ.6204 กลยุทธ์การวางแผนสื่อและการจัดการเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
 CMA 6204 Media Planning and Management Strategy for Marketing Communication

     ศึกษาธรรมชาติ คุณสมบัติ บทบาท และความสำคัญของสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กับงานสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การวางแผน
และการจัดการวางแผนสื่อในสภาพแวดล้อมและตัวแปรทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง รวมทั้งการบริหารแผนสื่อ งบประมาณ บุคลากร และการประเมินความคุ้มค่า
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผน

นศ.6205 กลยุทธ์การออกแบบสารและการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)
 CMA 6205 Message Design and Writing Strategy for Marketing Communication

     ศึกษาหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทางการสื่อสารการตลาด ครอบคลุมทั้งการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง โดยเน้นการวิเคราะห์ วิจัยเนื้อหาของสาร กระบวนการ
และเทคนิคการออกแบบสาร การวางโครงสร้าง การคิดสร้างสรรค์ และการเขียนในสภาพแวดล้อมทางการตลาด
และกลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกลยุทธ์การออกแบบสารและการเขียนสำหรับการสื่อสารผ่าน สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อตอบรับตรง และสื่ออื่น ๆ

นศ.6206 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
CMA 6206 International Marketing Communication

     ศึกษาแนวความคิดการจัดการการสื่อสารการตลาดในธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการค้าระหว่างประเทศ การศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ สังเคราะหถึงความแตกต่างของตลาด
สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่างประเทศ การวางแผน
และการจัดการการสื่อสารที่เหมาะสม

นศ.6207 การสื่อสารการตลาดทางการเมือง 3 (3-0-6)
CMA 6207 Political Marketing Communication

    ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดทางการเมือง การเปรียบเทียบการจัดการสื่อสารการตลาดโดยทั่วไปกับการสื่อสารการตลาด
ทางการเมือง กลยุทธ์การรณรงค์ทางการเมืองโดยใช้กรอบแนวคิดทางการสื่อสารการตลาด รวมทั้งจริยธรรม คุณธรรม
และจรรยาบรรณในการใช้การสื่อสารการตลาดเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

นศ.6208 กลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤติขององค์การ 3 (3-0-6)
CMA 6208 Crisis Management Strategies

    ศึกษาความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤติ หลักการจัดการภาวะวิกฤติขององค์การทั้งในลักษณะที่เป็นการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและการประชาสัมพันธ์เชิงรับ รวมทั้งกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการฟื้นฟูภาพลักษณ์องค์การให้กลับสู่สภาพเดิม
นศ.6209 กลยุทธ์การนำเสนองาน 3 (2-2-5)
CMA 6209 Presentation Strategy

   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบในการนำเสนองาน กลยุทธ์และเทคนิคในการ นำเสนอความคิด แผนงาน
และผลงานลักษณะต่าง ๆ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นำเสนอ การสร้างเนื้อหาในการนำเสนอให้น่าสนใจ การวิเคราะห์
ผู้ฟัง และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำเสนองาน
นศ.6210 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางนิเทศศาสตร์ 3 (2-2-5)
CMA 6210 Selected Topics in Communication

   การเลือกศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์ เพื่อจะทำให้ได้ความรู้หรือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น
โดยการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็น โดยอยู่ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ประจำวิชา        3. วิทยานิพนธ์

 นศ.7001 วิทยานิพนธ์ 12
 CMA 7001 Thesis

      การทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์ โดยอยู่ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


        4. การค้นคว้าอิสระ

 นศ.7002 การค้นคว้าอิสระ 6
 CMA 7002 Independent Studies

      การทำแผนการสื่อสาร หรือการทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางนิเทศศาสตร์ โดย บูรณาการและนำความรู้ที่ได้ศึกษามา
ใช้ในการทำแผนการสื่อสาร โดยอยู่ภายใต้การแนะนำและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ        5. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

นศ.6001 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)
 CMA 6001 English for Graduates Studies

      ศึกษาความหมายของคำศัพท์ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ หน้าที่ และบริบทของ คำศัพท์ ไวยากรณ์และโครงสร้าง
ของประโยคประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างแตกฉาน รวมทั้งเทคนิคการอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ
และการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ


นศ.6002 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
 CMA 6002 Introduction to Communication

      ศึกษาความหมายของการสื่อสาร กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร การสื่อสารในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การสื่อสาร
ภายในบุคคลจนถึงการสื่อสารมวลชน ประเภทของสื่อ คุณสมบัติและข้อจำกัดของสื่อต่าง ๆ ผลกระทบของการสื่อสาร รวมทั้งเสรีภาพ
และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน


การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา ผู้เข้าศึกษาต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
โดยผู้เข้าศึกษาแผน ก (แบบ ก 2) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยสามารถสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้กรณีละ ไม่เกิน 3 ครั้งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นการ
สิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ สิ่งพิมพ์วิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)

สำหรับผู้เข้าศึกษาแผน ข ต้องผ่านการนำเสนองานการค้นคว้าอิสระ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
และประมวลความรู้ปากเปล่า โดยการสอบแต่ละกรณีสามารถสอบได้ ไม่เกิน 3 ครั้งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็น
การสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา