ข่าวกิจกรรม หลักสูตรสื่อสารการตลาด
 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนา เรื่อง “การสื่อสารการตลาดในยุค 2012” โดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 55

   หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนา เรื่อง“การตลาดเชิงรุกกับสื่อสารการตลาดยุคใหม่” โดย ผศ.ดร.วลัย วัฒนศิริ และคุณอัญชนก แข็งแรง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 55 ณ ห้อง BC 803
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนา
เรื่อง “How to Add Value by Idea : มูลค่าสร้างได้ด้วยไอเดีย” โดย ดร.มนทิรา ธาราอำนวยชัย
และ ดร.มนต์ ขอเจริญ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 55

 

research

วิทยานิพนธ์ (Thesis )