แผนการศึกษา

     

แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2555    

 1. แผน ก

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

Module 1 : 11 มิ.ย. – 31 ก.ค. 55
วันสอบ: 6 และ 9 ส.ค. 55

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 (3-0-6)
นศ.6102 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)

Module 2 : 20 .ค. – 9 .ค. 55
วันสอบ: 15 และ 17 ต.ค. 55

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6103 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (3-0-6)
นศ.6104 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)

Module 3 : 22 .ค. – 17 .ค. 55
วันสอบ: 18 ธ.ค. 55 และ 20 ธ.ค. 55

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6105 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6106 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)

Module 4 : 3 .ค.25 .พ. 56
วันสอบ: 1 และ 4 มี.ค. 56

นศ.6107 กฎหมายและจริยธรรมทางนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)
นศ.6108 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)

Module 5 : 18 มี.ค. - 22 .ค. 56


รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.7001 วิทยานิพนธ์ 6

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
17 มิ.ย. – 18 ต.ค. 56

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.7001 วิทยานิพนธ์ 6

 


       2. แผน ข

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)

Module 1 : 11 มิ.ย. – 31 ก.ค. 55
วันสอบ: 6 และ 9 ส.ค. 55

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6101 ทฤษฎีการสื่อสาร 3 (3-0-6)
นศ.6102 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3 (3-0-6)

Module 2 : 20 .ค.9 .ค. 55
วันสอบ: 15 - 17 ต.ค. 55

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6103 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (3-0-6)
นศ.6104 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)

Module 3 : 22 .ค. – 17 .ค. 55

วันสอบ: 18 ธ.ค. 55 และ 20 ธ.ค. 55

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6105 การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
นศ.6106 กลยุทธ์การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)

 

Module 4 : 3 .ค.25 .พ. 56

วันสอบ: 1 และ 4 มี.ค. 56
นศ.6107 ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ 3 (3-0-6)
นศ.6108 สัมมนากรณีศึกษาการสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (6 หน่วยกิต)

Module 5 : 18 มี.ค. – 22 .ค. 56
วันสอบ: 16 พ.ค. และ 27พ.ค. 56

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6202 การจัดการการสื่อสารภายในองค์การเชิงกลยุทธ์ (วิชาเลือก 1) 3 (2-2-5)
นศ.6204 กลยุทธ์การวางแผนสื่อและการจัดการเพื่อการสื่อสารการตลาด (วิชาเลือก 2) 3 (3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
17 มิ.ย. – 18 ต.ค. 56

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.7002 การค้นคว้าอิสระ 6

วิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
นศ.6001 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา - (3-0-6)
นศ.6002 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ - (3-0-6)

               

               1.  ใช้วิธีการยกเว้นแทนการลงทะเบียนเรียน
                2.  นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ยกเว้น นศ.6002 ความรู้เบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์
                3.  นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษยกเว้น นศ.6001 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน ในระดับบัณฑิตศึกษา
                4.  นักศึกษาที่ไม่เข้าเกณฑ์การยกเว้นในข้อ 2 และ/หรือ 3 ต้องเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะฯ จัดให้ และสอบให้ผ่าน เพื่อนำผลสอบมาขอยกเว้นต่อไป
                5.  การเรียนเพิ่มเติมนั้นไม่ต้องลงทะเบียน แต่เสียค่าเรียนเท่ากับการลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน  
                 (วิชาละ 4,500 บาท) โดยคณะจะจัดเรียน ในวันที่ไม่มีตารางเรียนวิชาปกติ จำนวน  15 ครั้ง/วิชา