ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ)
ชื่อย่อ : บธ.ม. (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration (Business Management and Informatics)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A (Business Management and Informatics)
MBA

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มรายวิชาได้แก่

1. การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ (ตป.) International Marketing Management (IMM)
เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งในด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการตลาด และด้านการจัดการทางธุรกิจไปใช้ในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ไปประกอบอาชีพธุรกิจแบบมืออาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ทว.) Technology and Innovation Management (TIM)
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นวิชาการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ การจัดการนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในระดับวางแผน การจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและองค์กรในระดับสากล


 

ภาพกิจกรรมของคณะ
บรรยากาศการเรียน การสอน โครงการและกิจกรรม
MBA. Family Day NO.7
โครงการและกิจกรรม
MBA. Family Day NO.8
โครงการและกิจกรรม
MBA. Family Day NO.9
โครงการและกิจกรรม
MBA. Family Day NO.10
กิจกรรมนอกสถานที่
MBA-DBA. Colourful Night
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2555
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2556
       


เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์  2557   
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.)

ติดต่อเรา 02-9387058 ต่อ 301, 302 หรือ sju.mbainfop@gmail.com

สนใจกรอกใบสมัคร Online ได้ที่

apply

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 7 อาคารชินโสภณพนิช
เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ Email: mba@stjohn.ac.th