ความเป็นมา :

จากการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในอัตราเฉลี่ยที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันโครงสร้างเศรษฐกิจได้ปรับตัวในลักษณะที่เปิดกว้างเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานา ชาติมากขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงขึ้นนี้ ได้แก่ การขยายตัวของการส่งออกและการลงทุน เป็นต้น ซึ่งขยายตัวสูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้ ดังนั้น ในสภาพการณ์ของธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างสูง รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรธุรกิจต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการบริหารและด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง มาร่วมในการพัฒนาองค์กร

เพื่อสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ต้องการแสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อสนองตอบต่อแนวนโยบายการศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2544 – 2553 (IT 2010) ที่ต้องการส่งเสริมให้การอุดมศึกษามีความเป็นเลิศในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้การอุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไปในทิศทางที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นจึงได้ขอเปิดดำเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ โดยมีการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมเมื่อ พ.ศ. 2548 เพื่อมุ่งให้ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านธุรกิจได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ในการนำหลักวิชาการภาคทฤษฎีต่างๆ ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสมตามความมุ่งหมาย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีวัตถุประสงค์หลักของการเปิดดำเนินการ
ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิตที่มุ่งสร้างความเลิศทางวิชาการ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีมาตรฐาน และมีความรู้ความสามารถในการบูรณาการทางธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

2. เพื่อเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านธุรกิจในระดับสูง โดยมุ่งให้ผู้ศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากการศึกษาได้จริง ด้วยการจัดกลุ่มวิชาที่สามารถรองรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไร้พรมแดน และการรองรับนักธุรกิจและผู้บริหารที่มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

3. การปรับปรุงหลักสูตรเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี การสรรหาคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีผลงานด้านวิชาการจากในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักปฎิบัติการทางวิชาชีพในสถานประกอบการทางธุรกิจด้านการจัดการทั่วไป การจัดการการตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

2. นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ภาคธุรกิจเอกชน

3. นักวิชาการด้านการจัดการทั่วไป การจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการระหว่างประเทศ และการจัดการสารสนเทศคอมพิเตอร์ในภาคเอกชนและภาครัฐ

4. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

5. ผู้บริหารด้านการตลาด ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน และด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ

6. ผู้ฝึกอบรมและหรือ นักวิจัยทางด้านการจัดการการตลาด การจัดการการเงิน การจัดการระหว่างประเทศ และการจัดการสารสนเทศคอมพิเตอร์ในภาคเอกชนและภาครัฐ

7. นักธุรกิจ ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน

8. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ผู้ดูแลระบบเครือข่าย นักพัฒนาเว็บไซต์

9. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ผู้บริหารธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. หน่วยรับสมัคร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โทรศัพท์ 0-2938-7058 ต่อ 301,302 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-19.00 น. วันเสาร์ 9.00-18.00 น. วันอาทิตย์ 9.00-18.00 น.

3. Email: sju.mbainfop@stjohn.ac.th

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 7 อาคารชินโสภณพนิช
เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ Email: mba@stjohn.ac.th