บรรยากาศการเรียนการสอน

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 7 อาคารชินโสภณพนิช
เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ Email: mba@stjohn.ac.th