อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  1. ผศ.เจตนา สุขเอนก  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  2. ดร. ชมพู เนื่องจำนงค์
  3. ดร. สุทธิศักดิ์ อินทวดี
  4. ดร.กฤชวัฒน์ นพสันเทียะ

ส่วนบริหารและบริการ

  1. นางสาวโสภา  สร้อยสวัสดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ชั้น 7 อาคารชินโสภณพนิช
เลขที่ 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ Email: mba@stjohn.ac.th