เอกสารคู่มือการจัดทำดุษฏีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
ปฏิทินการศึกษา ปี 2556
เอกสารประกอบการเรียน การสอนวิชา สารัตถทางการศึกษา 1
เอกสารประกอบการเรียน การสอนวิชา สารัตถทางการศึกษา 2
แบบประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม
รายชื่อวารสารวิชาการ
 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
 
 
           
   
     

 

ปริญญาโท   ศึกษาดูงาน   สมัครเรียนออนไลท์
ปริญญาเอก   วัตถุประสงค์   ตรวจสอบผลการเรียน
สาส์นจากคณดี   วิสัยทัศน์   Download
  ปฏิทินการศึกษา   บุคลากร   Login
  Faculty of Education © Copyright (2010 - 2011) All Rights Reserved .