มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2532 อนุญาตให้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาเละภาวะผู้นำ Ph.D. (Educational Administration and Leadership) 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 จาก EAQA Ltd Europint

   
             
 

       

"มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นสังคมแห่งปัญญาและภาวะผู้นำ"

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการนำปรัชญานี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

หน้าที่ โดยการทำหน้าที่ให้ดีที่่สุด หน้าที่ต่อตนเอง,ครอบครัว,หน้าที่การงานและสังคม
วินัย คือการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีศีลธรรมประจำใจ ตรงต่อเวลา
ใส่ใจคุณธรรม คือการฝึกจิตหรือการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆของจิต เช่น ความเมตตากรุณา ความมีน้ำใจ การฝึกสติ เป็นต้น
น้อมนำปัญญา คือการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา

 

1. เพื่อผลิตผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการบริการ แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

2. เพื่อผลิตผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่สามารถกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจที่เหมาะสมเพื่อหาแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม

3.  เพื่อผลิตนักวิจัยในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาที่สามารถวิจัย และทดลองนวัตกรรมใหม่เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อใช้ในการ บริหารการศึกษา

     
     
   
     

 

ปริญญาโท   ศึกษาดูงาน   สมัครเรียนออนไลท์
ปริญญาเอก   วัตถุประสงค์   ตรวจสอบผลการเรียน
สาส์นจากคณดี   วิสัยทัศน์   Download
  ปฏิทินการศึกษา   บุคลากร   Login
  Faculty of Education © Copyright (2010 - 2011) All Rights Reserved .