มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2532 อนุญาตให้จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาเละภาวะผู้นำ Ph.D. (Educational Administration and Leadership) 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 จาก EAQA Ltd Europint

   
             
 

       

 

 

 

"คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นสังคมแห่งปัญญาและภาวะผู้นำ ดังนั้นการเรียนการสอนและวิจัยจึงเน้นการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เพียงก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาด้วย ดังนั้นทุกสาขาอาชีพจึงเลือกเซนต์จอห์นเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กร"

 
  ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
   
         
   
     

 

ปริญญาโท   ศึกษาดูงาน   สมัครเรียนออนไลท์
ปริญญาเอก   วัตถุประสงค์   ตรวจสอบผลการเรียน
สาส์นจากคณดี   วิสัยทัศน์   Download
  ปฏิทินการศึกษา   บุคลากร   Login
  Faculty of Education © Copyright (2010 - 2011) All Rights Reserved .