1. เพื่อผลิตผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการบริการ แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

2. เพื่อผลิตผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่สามารถกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจที่เหมาะสมเพื่อหาแนวทาง
และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม

3.  เพื่อผลิตนักวิจัยในศาสตร์ทางการบริหารการศึกษาที่สามารถวิจัย และทดลองนวัตกรรมใหม่เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อใช้ในการบริหารการศึกษา

 

 

หลักสูตรแบบ 1 เน้นการทำวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์  60  หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2  เน้นการทำวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์(Dissertation) และ ศึกษารายวิชา (Course Work)เพิ่มเติม ประกอบด้วย

หมวดวิชาพื้นฐาน    9  หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก       9   หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก     6   หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์         36   หน่วยกิต
     รวม         60     หน่วยกิต

สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตในอุดมศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือสำนักงาน ก.พ.รับรอง
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำกว่า  3.50 มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     
   
  1. พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร ผลการศึกษา ผลงานวิชาการ ประสบการณ์ การรับรองผู้สมัคร และ การสัมภาษณ์
  2.  การเสนอหัวข้อและเค้าโครง ประเด็นการวิจัย ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
   
     

 

ปริญญาโท   ศึกษาดูงาน   สมัครเรียนออนไลท์
ปริญญาเอก   วัตถุประสงค์   ตรวจสอบผลการเรียน
สาส์นจากคณดี   วิสัยทัศน์   Download
  ปฏิทินการศึกษา   บุคลากร   Login

 

 

Faculty of Education © Copyright (2010 - 2011) All Rights Reserved .