ในสายตาของนักการศึกษา …..
“ครูผู้สอนเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ประกอบกับระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่ อันเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม”

ในสายตาของลูกชาวบ้าน …..
“เหมือนบ้านครับ อบอุ่น เต็มไปด้วยความเข้าใจ และอาทรต่อกัน แบบว่าเป็นธรรมชาติจริงๆ”

 

From the Educators perspective:
“A great deal of understanding in which the teachers have in each individual student, along with The Learner-Centered-Teaching, can result and create the so called Integral learning environment. This will able the student (Integral thinker) to reach into the real depth of the studies and also discover not only their need and abilities but also of others, which then leads to the improvement and growth in the appropriate direction due to each individuals.” 

In other word, it is very home-like and provides all the care and the understanding you need.  

 

 

 

 

  คุณทรงพล บุญประเสริฐ
Songpol (Tony) Bunprasert
เจ้าของ และรักษาการผู้อำนวยการ
Owner and Acting Director
โรงเรียนอนุบาลคิราคิราคิดส์ นานาชาติ
Kirakira Kids International Kindergarten School
   
......................................................................................................................................................................................................  

ก่อนเข้ามาเรียน…..สนใจอยากจะศึกษาในระดับปริญญาเอกแต่ไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก“

ระหว่างเรียน…..ได้เริ่มสัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์ของเซนต์จอห์นตั้งแต่การได้ปลูกฝังและเน้นให้ทุกคนมีคุณธรรม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า คุณธรรมเท่านั้น ทำให้มนุษย์มีเกียรติ อาจารย์ทุกท่านล้วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศทำให้ได้รับความรู้และได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงที่อาจารย์ได้เล่าสู่ในห้องเรียนซึ่งมีบรรยากาศเป็นกันเอง และที่พิเศษคือการได้สัมผัสกับบรรยากาศของความเป็น ครอบครัวเซนต์จอห์น ซึ่งผมเองเป็นนักศึกษามาจากต่างจังหวัดมาเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ทำให้รู้สึกอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง”

เรียนจบแล้ว…..คิดถึงวันเก่าๆ คิดถึงทุกๆ คน ทั้งอาจารย์ บุคลากร เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และยังจำคำของอาจารย์ได้เสมอว่า จำนวนผู้ที่จบในระดับปริญญาเอกในแต่ละปีน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อจบไปแล้วจงใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมาอย่างมีคุณธรรม ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

   
 

ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์
อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   
......................................................................................................................................................................................................  
" เมื่อได้เข้ามาเรียน ป.โท ใน ม.เซนต์จอห์น  ข้าพเจ้าพบว่านอกเหนือจาก ได้รับความรู้ตามเนื้อหาวิชาการอย่างเต็มที่จากคณาจารย์แล้ว ยังได้รับความรัก ความอบอุ่นเป็นกันเองจากคณาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้นอย่างคาดไม่ถึงด้วย ทำให้รู้สึกดีมากๆและสนุกกับการเรียนในทุกวิชา สัมผัสได้ว่าอาจารย์ท่านสอนจากภูมิความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็น"ครู" ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาด้วยความปรารถนาดีต่อศิษย์จริงๆ  ทั้งหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็เอื้อ และส่งเสริมผู้เรียนอย่างมากด้วย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของเซนต์จอห์น และผู้ที่มีส่วนแนะนำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักหลักสูตร และแผนการเรียนดีๆของคณะศึกษาศาตร์ค่ะ"
 
  สุภี เหล่านิยมไทย    
     
 
   

 

         
หน้าหลัก   บุคลากร   สมัครเรียนออนไลท์
เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   ตรวจสอบผลการเรียน
ศึกษาดูงาน   กระดานข่าว   Download
  ปฏิทินการศึกษา   งานวิจัย   Login

Faculty of Education © Copyright (2010 - 2011) All Rights Reserved .