• วิทยานิพนธ์

  • สารนิพนธ์

ปีการศึกษา

หัวข้อ วิทยานิพนธ์

2552   การเข้าร่วมกระบวนการการประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรียนเซนต์จอห์นสายสามัญ
2552   การพัฒนาทีมงานของโรงเรียนในเครือพระมหาไถ่ศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
2552   ความคิดเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีต่อวิธีการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2552   สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2552   สภาพและปัญหาการดาเนินงานวินัยนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2
2552   สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4
2552   รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2552   ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อประโยชน์
2552   ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น
2552   คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเซนต์จอห์น
2552   แบบการเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา โรงเรียนพระนครพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร
2552   แบบการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมาเรียลัย เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2552   ประโยชน์ของกิจกรรมนอกหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักเรียน
2552   ปัญหาการดำเนินงานปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษา
2552   ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูโรงเรียนวัดอินทาราม
2552   ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
2552   ปัญหาการนิเทศการสอนของครูเครือข่ายและครูแกนนำ ในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มที่ 3
2552   ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามการรับรู้ของครูผู้สอน เขตพระโขนงและบางนา กรุงเทพมหานคร
2552   ศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้น
2552   สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
2552   รูปแบบการดำเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2552   การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
2552   บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอำเภอด่านขุนทด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
2552   ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
2552   ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
2552   สภาพการบริหารงานและแนวทางพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
2552   การพัฒนาทีมงานของโรงเรียนในเครือพระมหาไถ่ศึกษา
2552   การรับรู้และความต้องการของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2552   ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
2552   คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเซนต์จอห์น
2552   ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดบริการแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
2552   ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามการรับรู้ของครูผู้สอน เขตพระโขนงและบางนา กรุงเทพมหานาคร
2552   สภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
2552   สาเหตุและแนวทางแก้ไขการไม่สนใจเรียนวิชานาฏศิลป์ของนักเรียนสตรีนนทบุรี
2552   การประเมินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ที่ปรึกษาความมั่นคง
2552   การรับรู้และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์ของนักศึกษา
2552   ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
2552   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
2552   ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
2552   ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเรืองศรีวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2552   คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
2552   ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2552   ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2552   ศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3โรงเรียนเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร
2552   สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาส อำเภอปากช่อง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
2552   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2552   ความต้องการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
2552   แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2552   ความต้องการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2552   ความผูกพันและลักษณะงานที่ปฏิบัติของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
2552   พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนนทบุรี
2552   ปัญหาและแนวทางพัฒนาการสอนวิชานาฏศิลป์ของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1
2552   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2552   ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหากระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
2552   ปัญหาและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โรงเรียนในเขตอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2552   ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารงานธุรการโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
2552   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนเรืองศรีวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2552   ความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศภายในของครูโรงเรียนเรืองศรีวิทยาและครูโรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2552   ระดับความสำคัญของสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
2552   ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่ถ่ายโอนมาสังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2552   ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2552   ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการเรียนวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนเซนต์จอห์น
2553   สภาพและปัญหาการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2553   แบบการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 31
2553   ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานโรงเรียนดีใกล้บ้านในจังหวัดนครราชสีมา
2553   สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4
2553   ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
2552   แนวทางพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษากลุ่มเซนต์จอห์น
2551   ปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
2551   ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพระโขนงและบางนา กรุงเทพมหานคร
2551   สภาพและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพระโขนงและบางนา กรุงเทพมหานคร
2551   ปัญหารการจัดทำ การใช้ และการประเมินหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานของครูในโรงเรียนศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร
2551   ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
2551   ทักษะการนิเทศภายในของผู้นิเทศตามความเห็นของครูโรงเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มเซนต์จอห์น
2551   ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2551   ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2551   ความต้องการทางการศึกษาของเยาวสตรีและสตรีคณะภคินีศรีชุมพาบาล
2551   เจตคติต่อสาระการเรรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี
2551   ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2551   ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2551   ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2547   การรับรู้และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของนักเรียน-นักศึกษาโรงเรียนซนต์จอห์นโปลีเทคนิค
2551   ความต้องการทางการศึกษาของเยาวสตรีและสตรีคณะภคินีศรีชุมพาบาล
2551   ปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2550   ความต้องการการฝึกอบรมการบริการของครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ในสังกัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2548   ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส
2549   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์เอกชนของนักเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาเซนต์จอห์น
2550   ปัญหาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูประถมศึกษาในเครืออัครสังฆมณกรุงเทพฯ
2550   ปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามทัศนะของครูโรงเรียนประถมเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพระโขนงและบางนา กรุงเทพมหานคร
2549   ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษา
2549   ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร
2550   ปัญหาการปฏิบัติงานความสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน ในสังฆมณฑลจันทบุรี
2549   สภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาบุคลากรในสำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล (ด้านฝึกอบรม) บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด(มหาชน)

ปีการศึกษา

หัวข้อ สารนิพนธ์

2552   ปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครูโรงเรียนวัดอินทาราม
2552   พฤติกรรมการแก้ปัญหาความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2552   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพมหานคร
2552   ประโยชน์ของกิจกรรมนอกหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น
2552   ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2552   ความต้องการการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนของครู โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2552   ความคิดเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีต่อวิธีการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2552   ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดับปฐมวัย โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
2552   ปัญหาการดำเนินงานปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 ในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
2552   พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพมหานคร
2552   แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2552   ความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2552   ภาพลักษณ์ด้านการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
2552   การรับรู้และการปฏิบัติตามวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร
2552   ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตคืนถิ่นในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พื้นที่ปฏิบัติการภาคตะวันตก
2552   การประเมินโครงการฝึกอบรม หลักสูตรที่ปรึกษาความมั่นคงทางการเงิน โดยใช้ CIPP Model ของบริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
2552   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
2552   ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

 
 
 
   
   
     

 

ปริญญาโท   ศึกษาดูงาน   สมัครเรียนออนไลท์
ปริญญาเอก   วัตถุประสงค์   ตรวจสอบผลการเรียน
สาส์นจากคณดี   วิสัยทัศน์   Download
  ปฏิทินการศึกษา   บุคลากร   Login
  Faculty of Education © Copyright (2010 - 2011) All Rights Reserved .