Saint John's University
menu

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

** ได้ใบประกอบวิชาชีพครู **
 
*** วันเสาร์ที่ 8 ก.ค.2560-วันอังคารที่11 ก.ค.2560 จะงดการรับสมัคร เนื่องจากเป็นวันเข้าพรรษา
จะเปิดรับสมัครในวันพุธที่ 12 ก.ค.2560 ***
 
 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : 
ชื่อย่อภาษาไทย : 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
Master of Education (Curriculum and Learning Management)
M.Ed. (Curriculum and Learning Management)

 

หลักการหลักสูตร:
มุ่งผลิตครูมืออาชีพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเชี่ยวชาญเรื่องหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การวิจัย การวัดประเมินผล การประกันคุณภาพและ ICT
เพื่อสร้างคนดี มีความรู้สู่สังคมต่อไป

     

เปิดรับสมัครด่วน จำนวนจำกัด

 
 
      • รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
      • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20-30 กรกฎาคม 2560           
 
     
  ระบบการศึกษาแบบทวิภาค : ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์

   ∞ ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม
   ∞ ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม
   ∞ ภาคฤดูร้อน มิถุนายน-กรกฎาคม

วันเวลาเรียน : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
 
     
 

องค์ประกอบหลักสูตรและรายวิชาที่สำคัญ

หลักสูตรเน้นความเป็นครูมืออาชีพ เป็นคนดี มีความรู้ สู่อนาคต ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมที่จะผลิตผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติเพื่อขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย 4.0 ต่อไป โดยมีรายวิชาสำคัญ เช่น


CAI 5201     การพัฒนาหลักสูตร
CAI 5202     การจัดการเรียนรู้
CAI 5203     การวัดและประเมินผลการศึกษา
CAI 5204     จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู
CAI 5205     หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ
CAI 5207     สัมมนาวิจัยหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
CAI 5208     การประกันคุณภาพการศึกษา
CAI 5209     การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
CAI 5302     การศึกษาของประชาคมอาเซียน
CAI 5303     การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
CAI 5304     การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
CAI 5305     การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
CAI 5307     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
CAI 5308     การศึกษานานาชาติ
MEA 5404     กฎหมายการศึกษา
MEA 5405     การจัดการสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

 
     
  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ :
• คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น : 02 938 8353
• ดร.โชติ แย้มแสง : 084 3224572
• ดร. ธนีนาฏ ณ สุนทร คณบดี : 081 860 1362