Saint John's University
menu

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร หากไม่ครบถ้วนจะไม่รับสมัครไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

3. สำเนาวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ชุด

4. (ในการณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร คือวันที่ 15 มิถุนายน 2559หรือสำเนาสมุดประจำตัวครู 3 ชุด

5. สำเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู (กรณีที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 3 ชุด

6. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัครคือ วันที่ 15 มิถุนายน 2559หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก 3 ชุด

7. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 ชุด

8. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล 3 ชุด