Saint John's University
menu

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : 
ชื่อย่อภาษาไทย : 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)
Doctor of Philosophy (Educational Administration and Leadership)
Ph.D. (Educational Administration and Leadership)

 

หลักการหลักสูตร:
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและการเรียนรู้
โดยเป็นนักบริหารมืออาชีพที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

     

เปิดรับสมัครด่วน จำนวนจำกัด

 
 
      • รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
      • สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20-30 กรกฎาคม 2560           
 
     
  ระบบการศึกษาแบบทวิภาคี : ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์

   ∞ ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม
   ∞ ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม
   ∞ ภาคฤดูร้อน มิถุนายน-กรกฎาคม

วันเวลาเรียน : เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
 
     
 

หลักสูตร และรายวิชาที่สำคัญ :

หลักสูตรเน้นการเรียนรู้ 3 เส้า ได้แก่   1) วิจัย   2) การบริหารการศึกษา และ  3) ภาวะผู้นำ
โดยมีรายวิชาที่สำคัญ อาทิ


EAD 6100          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
EAD 7207          วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
EAD 7315          วิธีวิทยาการวิจัยเชิงประยุกต์ทางการศึกษา
EAD 7208          การวิเคราะห์ทฤษฎีการบริหารการศึกษาและการประยุกต์การบริหารจัดการสมัยใหม่
EAD 7209          นวัตกรรมการบริหารการศึกษาสู่สากล
EAD 7210          การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา
EAD 7205          ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
EAD 7314          ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อสังคม

                  ฯลฯ

 
     
  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ :
• คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น : 02 938 8353
• ดร. ชัยณรงค์ สุวรรณสาร : 081 889 0696
• ดร. ธนีนาฏ ณ สุนทร คณบดี : 081 860 1362