-กิจกรรม-  
     
     
 

ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากฝ่ายกิจการนักศึกษา
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.)  ในโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางานกิจการนักศึกษาจากงานวิจัย
โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่ออนาจารต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย :
การประยุกต์เทคนิคการตอบสนองเชิงสุ่ม และแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปิดรับสื่ออนาจาร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิ

 
   
   
Main Menu
line
 buttomส่วนห้องสมุด
line
 buttomห้องสมุดงานวิจัย (วช.)
line
 buttomสำนักหอสมุดแห่งชาติ
line
 buttomดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
line
 buttomWIKI-Research
line
 buttomกลุ่มเซนต์จอห์น
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับนานาชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการ สมศ.
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร TCI
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร ISI และ Scopus
line
 นักวิจัยดีเด่นประจำปีต่างๆ
line
 buttom ข้อตกลงความร่วมมือ MOU (มซจ.กับ วช.)
line
 buttom คู่มือการวิจัยประจำปีการศึกษาต่างๆ
line
 buttom จรรยาบรรณนักวิจัย
line
 
 

Research and Planning