-กิจกรรม-  
     
 

 
 

อธิการบดี (นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา) และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแผน (ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ) 
เข้าร่วมการประชุม Retreat ประจำปี พ.ศ. 2555 และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2555
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555
ณ Rose Garden Riverside จ.นครปฐม

 
     
   
   
Main Menu
line
 buttomส่วนห้องสมุด
line
 buttomห้องสมุดงานวิจัย (วช.)
line
 buttomสำนักหอสมุดแห่งชาติ
line
 buttomดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
line
 buttomWIKI-Research
line
 buttomกลุ่มเซนต์จอห์น
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับนานาชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการ สมศ.
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร TCI
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร ISI และ Scopus
line
 นักวิจัยดีเด่นประจำปีต่างๆ
line
 buttom ข้อตกลงความร่วมมือ MOU (มซจ.กับ วช.)
line
 buttom คู่มือการวิจัยประจำปีการศึกษาต่างๆ
line
 buttom จรรยาบรรณนักวิจัย
line
 
 

Research and Planning