- ศูนย์วิจัยและแผน (Research and Planning Center ) -  
 
  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นตระหนักในความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์ จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการวิจัย ควบคู่ไปกับภารกิจด้านอื่นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากบุคลากรสายการสอนจะทำวิจัยเชิงวิชาการตามสาขาที่สอน เช่นที่ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายการสอน และสายสนับสนุนการเรียนการสอน ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ให้เจริญก้าวหน้าอีกส่วนหนึ่งด้วย สำนักวิจัยและแผนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดทำการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการวิจัย  คณาอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในสถาบันและนานาชาติ สำนักวิจัยและแผนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการทำการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา  สร้างความร่วมมือในการทำวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กรภายนอก ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก และ เผยแพร่ผลการวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ ตลาดจนบุคลากรของสถาบันสู่สาธารณะ

   

 
 
  พันธกิจ
  • ดำเนินงานด้านการสนับสนุนการวิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมสมรรถภาพด้านการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึกอบรมหรือการสัมมนาเกี่ยวกับการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • แสวงหาข้อมูลแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  • ดำเนินงานด้านการวิจัยสถาบันตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
  • เป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัยและแหล่งทุน  แก่  อาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยระดับคณะ/ภาควิชา ตลอดจนสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุกประเภทตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
 
 
  วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนสถาบัน โดยประสานร่วมมือกับคณะ/สำนัก หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • เพื่อส่งเสริมงานวิจัยให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแก่คณาอาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรของสถาบัน
  • เพื่อจัดการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
  • เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ เอกชน และการฝึกอบรม การจัดประชุม สัมมนาวิชาการในด้านการวิจัย
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ กฎเกณฑ์ การดำเนินงานและการติดตามประเมินผลด้านการวิจัย
 
 
ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) ในโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางานกิจการนักศึกษาจากงานวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ตัวแทนของศูนย์วิจัยและแผน กับทีมประเมินคุณภาพภายใน ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระดับหน่วยงาน ที่ศูนย์ให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ดร.มานิต บุญประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเป็นกรรมการตรวจคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาร่วมกับ ผู้แทนศูนย์วิจัยและแผน ทำการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เข้าร่วมประชุม Retreat ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 Rose Garden Riverside จ.นครปฐม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการนำเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม
จุฬาเกษม โดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SOAR ระดับสถาบัน เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2555
 
ศูนย์วิจัยและแผน รวมทั้งบุคลากรทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ การบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดย
อ.สุรพงษ์ ชูรังสฤษฏิ์ เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 
ศูนย์วิจัยและแผน ได้จัดโครงการ แนวทางการเขียนผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยได้
เรียนเชิญ รศ.วิทยากร เชียงกูล เป็นวิทยากรของโครงการ เมื่อ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องจุฬาเกษม
ศูนย์วิจัยและแผน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการนำเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 15 กพ. พ.ศ.
2555 ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม
อธิการบดี (นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา ) และผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (ผอ.ศูนย์วิจัยและแผน) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์ฯ ร่วมมือจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 15 กพ.พ.ศ.2555 ณ ห้องจุฬาเกษม
ศูนย์วิจัยและแผนได้ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงนักวิจัยอย่างสร้างสรรค์และ มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม
 
ศูนย์วิจัยและแผน ได้ร่วมเป็นพยาน ในพิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
เอกสารประกอบการอบรม โครงการ"พี่เลี้ยงนักวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ" รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์วิศิษฐ์ ( 11 มกราคม 2555  ณ ห้องจุฬาเกษม )
 
เอกสารประกอบการอบรม โครงการ"พี่เลี้ยงนักวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ" ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์ ( 11 มกราคม 2555  ณ ห้องจุฬาเกษม )
 
เอกสารประกอบการอบรม โครงการ "พี่เลี้ยงนักวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ" ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ( 11 มกราคม 2555 ณ ห้องจุฬาเกษม)
นักศึกษาร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 ในหัวข้อ "พ่อหลวงในดวงใจ"
 
ศูนย์วิจัยและแผน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม
เมื่อวันที 22-23 กย.2555
 
ศูนย์วิจัยและแผน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการจัดงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ( Thailand Research Expo 2011 ) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุม
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 
   
 
   
Main Menu
line
 buttomส่วนห้องสมุด
line
 buttomห้องสมุดงานวิจัย (วช.)
line
 buttomสำนักหอสมุดแห่งชาติ
line
 buttomดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
line
 buttomWIKI-Research
line
 buttomกลุ่มเซนต์จอห์น
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับนานาชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการ สมศ.
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร TCI
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร ISI และ Scopus
line
 นักวิจัยดีเด่นประจำปีต่างๆ
line
 buttom ข้อตกลงความร่วมมือ MOU (มซจ.กับ วช.)
line
 buttom คู่มือการวิจัยประจำปีการศึกษาต่างๆ
line
 buttom จรรยาบรรณนักวิจัย
line
 
 

Research and Planning