- Activities -  
       
  ผศ.ดร.ศิริพร เสริตานนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) ในโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางานกิจการนักศึกษาจากงานวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  
  ผอ.ศูนย์วิจัยและแผน (ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์) และทีม ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555  
  ดร.มานิต บุญประเสริฐ และ ผอ.ศูนย์วิจัยและแผน แห่งมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาที่ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  
ปฎิทินกิจกรรม/โครงการศูนย์วิจัยและแผนประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2555
วันพุธที่ 11 มกราคม 2555
โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย
วันพุธที่ 18 มกราคม 2555
ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ครั้งที่ 2/2554
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับสถาบัน
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
โครงการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์
 
       
  ผอ.ศูนย์วิจัยและแผน ( ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ) ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ (คณบดีคณะนิติศาสตร์ ) ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันโดยการได้รับรางวัล "บทความวิจัยดีเด่น"  จาก สสอท. เมื่อวันที่ 28 พค.2555  
  อธิการบดี (นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา) และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแผน (ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ) เข้าร่วมการประชุม Retreat ประจำปี พ.ศ. 2555 และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ Rose Garden Riverside จ.นครปฐม  
  ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (ผอ.ศูนย์วิจัยและแผน ) ได้เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ "SOAR ระดับสถาบัน" เมื่อวันที่ 1 มีค. 2555 ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
  ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (ผอ.ศูนย์วิจัยและแผน) เข้าร่วมโครงการ " การบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน " โดย อ.สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ เมื่อวันที่ 22 กพ.2555 ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ( ดร.สุวิชากร ชินะผา) และผอ.ศูนย์วิจัยและแผน (ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ) ร่วมมือกันจัดโครงการ "แนวทางการเขียนผลงานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่" โดยได้รับเชิญจากวิทยากร " รศ.วิทยากร เชียงกูล " เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ.ห้องจุฬาเกษม  
  ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น แห่งปี พ.ศ.2552-2553 ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โดยมีอธิการบดี (นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา ) ได้จัดพิธีมอบโล่และรางวัลนักวิจัยดีเด่น 3 ท่านคือ รศ.จริยา สมประสงค์ ผศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ และผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ เมื่อวันที่ 15 กพ.2555 ณ.ห้องจุฬาเกษม  
  อธิการบดี (นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา ) และผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (ผอ.ศูนย์วิจัยและแผน) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์ฯ ร่วมมือจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 15 กพ.พ.ศ.2555 ณ ห้องจุฬาเกษม  
  ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแผนร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรม " พี่เลี้ยงนักวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ" เมื่อวันที่ 11 มค.2555 ณ ห้องจุฬาเกษม  
  อธิการบดีและผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์(ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยและแผน) ได้ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ด้านวิชาการและการวิจัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555  
  อธิการบดี(นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา) และ ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับการตรวจประเมินภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 22-23 กย.2554  
  รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวชและผศ.คณาธิป ทองรวิวงศ์ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแผน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 26 สค.54 ณ.ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ  
  อธิการบดี และ ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับการตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.วัลลภ ภูผา และคณะ  
 

ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (ศูนย์วิจัยและแผน) บริการวิชาการ หัวข้อ " การบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับธุรกิจ SMEs " ให้กับโรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม วันที่ 29 มิถุนายน 2554

 
 

ประมวลภาพ โครงการอบรม หัวข้อ "จรรยาบรรณนักวิจัย" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ ประธานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจุฬาเกษม

 
  อธิการบดี (นายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา) และ ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (ศูนย์วิจัยและแผน) เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิณการศึกษาภายใน (หลักสูตร 2รุ่น1)
วันที่ 25-27 เมษายน 2554 ณ.ห้อง BC801 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 
  ประชุมย่อย ภาคการประชุม โดย นักวิจัยคณะนิติศาสตร์ และเครือข่ายการวิจัยภายนอก
วันศุกร์ที่ 27 ส.ค. 53 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Lotus Suite 12 ชั้น 22
 
  ภาคนิทรรศการ ภาคนิทรรศการ โดย นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ 26 - 30 ส.ค. 53 เวลา 9.00 - 19.00 น.
 
  thailand research symspsium Thailand Research Symposium 2010
โดย อ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ นักวิจัยคณะนิติศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค. 53 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "ทำวิจัยสถาบัน" ฝ่ายสนับสนุนการสอน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2552  โดย  นักวิจัยทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ได้เข้าร่วมงานทั้งภาคนิทรรศการ และภาคการประชุม  ระหว่างวันที่  26  ถึง  30  สิงหาคม  2552   ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด  ราชประสงค์  
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13  และ  การประชุมวิชาการ        วิศวศึกษา ครั้งที่ 7   หัวข้อการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิศวกรรมสู่สากล  โดย  อ.สรวิศ     บุญจุรีนาค  คณะวิศวกรรศาสตร์    เมื่อวันที่  14  – 16  พฤษภาคม  2552    ณ  โรงแรมโนโวเทล  ริมแพ   จ. ระยอง  
  การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 7   เรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม หัวข้อกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย  อ. คณาธิป   ทองรวีวงศ์   คณะนิติศาสตร์  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2552   ณ   ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  
  สัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ  โดย อ. คณาธิป   ทองรวีวงศ์    คณะนิติศาสตร์  ระหว่างวันที่   20  - 23 กันยายน  2552   ณ  โรงแรมปรินซ์พาเลส   มหานาค   
  การนำเสนอผลงานวิจัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  โดย ตัวแทนนักวิจัยที่ได้ทุนมหาวิทยาลัย ฯ ของแต่ละคณะวิชา   เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2552   ณ   ห้องประชุมจุฬาเกษม   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
  การรายงานความคืบหน้าผลการวิจัยโครงการแม่บทสหกิจศึกษา : โครงการวิจัยผลสัมฤทธิ์ : โครงการสหกิจศึกษาเครือ ข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดย  ผศ. เฉลิมขวัญ   ครุธบุญยงค์   คณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2552    ณ  อาคารจามจุรี 3    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
  การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Week  2010   โดย อ. คณาธิป  ทองรวีวงศ์   คณะนิติศาสตร์  เมื่อวันที่   20  มกราคม  2553   ณ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553  เรื่องการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2  โดย  ผศ.ดร. จินตนา    มนเฑียรวิเชียรฉาย  และ  รศ. จริยา    สมประสงค์    คณะนิเทศศาสตร์  ระหว่างวันที่  20 - 23  มกราคม  2553   ณ    มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  

 
  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.) ประเทศไทย  ครั้งที่ 24   (The 24th Inter-University Conference Higher Education : Engaging the Knowledge Economy) หัวข้อ โครงการแม่  บทสหกิจศึกษา : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  (University – Industry Cooperation) โดย  ผศ. เฉลิมขวัญ   ครุธบุญยงค์   คณะบริหารธุรกิจ   เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2553   ณ  อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)  
  โครงการอบรมไคเซน  
 

 

 
     
   
Main Menu
line
 buttomส่วนห้องสมุด
line
 buttomห้องสมุดงานวิจัย (วช.)
line
 buttomสำนักหอสมุดแห่งชาติ
line
 buttomดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
line
 buttomWIKI-Research
line
 buttomกลุ่มเซนต์จอห์น
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับนานาชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการ สมศ.
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร TCI
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร ISI และ Scopus
line
 นักวิจัยดีเด่นประจำปีต่างๆ
line
 buttom ข้อตกลงความร่วมมือ MOU (มซจ.กับ วช.)
line
 buttom คู่มือการวิจัยประจำปีการศึกษาต่างๆ
line
 buttom จรรยาบรรณนักวิจัย
line
 
 

Research and Planning