- ผลงานวิชาการ -  
 
งานแต่ง แปล เรียบเรียงตำรา  
รายงายการวิจัย : -  
 
รายงานวิจัย :การพัฒนาระบบการจัดการการเงินของวิสาหกิจชุมชน:ทุน สกอ.(เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ) ปี พ.ศ.2554 (abs_pdf)  
 
รายงานวิจัย :โครงการแม่บทสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน : ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษา : ทุน สกอ.(เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ) ปี พ.ศ.2553 ( presentation_pdf)  
 
รายงานวิจัย : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยการใช้ตัวแบบ CAPM :ทุน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปี พ.ศ.2550 (abs_pdf)  
 
รายงานวิจัย : วิเคราะห์งบการเงินเพื่อศึกษาแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ : ทุน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปี พ.ศ.2548 (abs_pdf)  
 
รายงานวิจัย : ความเชื่อมั่นของเกษตรกรไทยที่มีต่อแผนเงินกู้มิยาซาวา : ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปี พ.ศ.2544 (continue the project Miyazawa_pdf)  
 
รายงานวิจัย : ความคาดหวังของบัณฑิตไทยก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ : ทุนมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปี พ.ศ.2542 (abs_pdf)  
บทความวิชาการ : -  
 
บทความ : เทคนิคมูลค่าเพิ่มของผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน (จำกัด) (SVA_pdf)  
 

บทความ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise_pdf)

 
 
บทความ : ความเชื่อมั่นเกษตรกรที่มีต่อแผน Miyazawa (confidence of TFM_pdf)  
 
บทความ : ประสิทธิภาพของ CAPM ( CAPM_pdf)  
 
บทความ : การสานต่อมิยาซาวา ( Miyazawa_pdf )  
 

บทความ : ประสิทธิภาพของเงินทุนหมุนเวียนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

 
 
บทความ : การจัดการการเงินของธุรกิจ SMEs (FinmanSMEs_pdf)  
 
บทความ : กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบกระแสเงินสด  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

 
     
   
Main Menu
line
 buttomส่วนห้องสมุด
line
 buttomห้องสมุดงานวิจัย (วช.)
line
 buttomสำนักหอสมุดแห่งชาติ
line
 buttomดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
line
 buttomWIKI-Research
line
 buttomกลุ่มเซนต์จอห์น
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการที่ยอมรับระดับนานาชาติ
line
 buttomวารสารวิชาการ สมศ.
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร TCI
line
 buttomฐานข้อมูลวารสาร ISI และ Scopus
line
 นักวิจัยดีเด่นประจำปีต่างๆ
line
 buttom ข้อตกลงความร่วมมือ MOU (มซจ.กับ วช.)
line
 buttom คู่มือการวิจัยประจำปีการศึกษาต่างๆ
line
 buttom จรรยาบรรณนักวิจัย
line
 
 

Research and Planning