2006-08-28 งานเลี้ยงขอบคุณที่โรงแรม Arnoma (60 images)

Click a picture to see a larger view.