กลุ่มเซนต์จอห์น
Saint John's Technology
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อนุบาลเซนต์จอห์น โรงเรียนเซนต์จอห์น International School Saint John's Commerce เซนต์จอห์นเทคโนโลยี เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม เซนต์จอห์นเทคโนโลยี

 

 

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี   
SAINT   JOHN’S   TECHNOLOGY   SCHOOL
โทร. 0-2512-1237,  0-2938-7058-65  ต่อ 127, 128     โทรสาร  0-2938-7030

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบการผู้สมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2555

1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ระดับปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545)
   
2.

เปิดสอน
- ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  รับผู้จบ ม. 3  หรือเทียบเท่า

- สาขาวิชาพณิชยการ มี 5 สาขางาน ได้แก่ การบัญชี, การขาย, การเลขานุการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ การประชาสัมพันธ์

- มีทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 

- สอนเสริม  วิชาภาษาอังกฤษ , ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน  โดย อาจารย์เจ้าของภาษา

   
3. วันเรียน
  - วันจันทร์ - วันศุกร์ วันหยุด :เสาร์ - อาทิตย์ )
   
4. เวลาเรียน
  - ระดับปวช. เวลา 07.40 - 16.00 น. (ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา)
   
5. เกณฑ์วัดผลและเทียบโอนประสบการณ์ ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  - ต้องสอบผ่านทุกรายวิชาและได้ค่าเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
   
6. ระบบการเรียน
  - ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน และภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน
  - ภาคเรียนที่ 1 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
  - ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - มีนาคม
   
7. การสมัครเรียน
  - ทาง ONLINE  เข้าที่ www.stjohn.ac.th  คลิกที่ Technology   ดูคอลัมน์ซีกซ้ายของจอคอมพิวเตอร์คลิกที่ "การรับสมัคร"  แล้วดาวน์โหลดใบสมัครเรียน  พิมพ์กรอกข้อความเสร็จแล้วส่งอีเมล์กลับไปที่ Email : tgbungon @stjohn.ac.th เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
  - ผู้ปกครองนำนักเรียนไปสมัครเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียน  วันจันทร์ ถึง วันเสาร์  เวลา  08.00 – 16.00 น.
   
8. การมองตัวลงทะเบียน
 

- ผู้ปกครองนำนักเรียนพร้อมใบสมัครที่ผ่านการตรวจจากกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่เรียบร้อยแล้ว

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่กรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้วจึงชำระเงินมอบตัวลงทะเบียน
 ตามเงื่อนไขที่กำหนด (บุตรข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ เบิกค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิ ละได้รับสวัสดิการ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐ)

   
9. ปฐมนิเทศ
  - วันเสาร์ที่  19  พฤษภาคม  2555  เวลา 09.00 น. ณ อาคารรวงกาญจนานุสรณ์
   
10. เปิดเรียน
  - วันพฤหัสบดีที่  17  พฤษภาคม  2555
   
11. อื่นๆ
  - สมัครเป็นนักเรียนศึกษาวิชาทหาร (นศท.) หรือ รด. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.3 ไม่ต่ำกว่า 1.00
  - มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ

***หลักฐานการสมัคร  :   รูป 1  นิ้ว  4  รูป ,  วุฒิการศึกษา , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน และผู้ปกครอง


*ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน คลิกที่นี่

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทรศัพท์ : 02-512-1237

 

 

menu tab
หน้าแรกโรงเรียน  หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติ ประวัติโรงเรียน
การรับสมัคร การรับสมัคร
สมัครเรียน สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรการเรียน หลักสูตรการเรียน
คณาจารย์ คณาจารย์
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา กิจกรรมโรงเรียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางสอนอาจารย์
การประกันคุณภาพ
ติดต่อโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน
menu tab
กิจกรรม
Check E-mail
E-mail Account
สมัคร Wireless lan
ติดต่อ web team