กลุ่มเซนต์จอห์น
Saint John's Technology
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อนุบาลเซนต์จอห์น โรงเรียนเซนต์จอห์น International School Saint John's Commerce เซนต์จอห์นเทคโนโลยี เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม เซนต์จอห์นเทคโนโลยี

 

 
 

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

1110/8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร "สถานีพหลโยธิน")

โทรศัพท์ : 02-512-1237

 
 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

เบอร์ตรง

0-2512-1237

เบอร์กลาง

0-2938-7058 ถึง 65

อาจารย์ใหญ่

127 อ. ประพันธ์ เพ็งโสภา

อาจารย์ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายกิจการ นร.-นศ.

212 อ. รัชติกร เจียไพบูลย์

ห้องธุรการ/การเงิน

128 อ. บังอร  ตวงรัตนานนท์

ฝ่ายวิชาการ

282 อ. พูนสุข อุดมทัศนีย์

สำนักทะเบียน

129 อ. เพ็ญศรี  สังข์ทอง

ห้องแนะแนว

275 อ.พจมาลย์ รัตนสุดใส

ห้องพักครู ชั้น 3

159

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

183

ห้อง Audio Visual ชั้น 4

246

ห้องเขียนแบบดาดฟ้า

107

ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 6

247

ห้องพักครู ชั้น 5

130

ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 6

282

บรรณารักษ์ ชั้น 7

291

ห้องพักครู ชั้น 4

112

ห้องพักครู ชั้น 8

178

ห้องพักครู ชั้น 9

176

ห้องพักครู ชั้น 10

217

ห้องพักครู ชั้น 11

133

ห้องประชุม ชั้น 11

133

ห้องเอนกประสงค์

168

 

 

 

 

menu tab
หน้าแรกโรงเรียน  หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติ ประวัติโรงเรียน
การรับสมัคร การรับสมัคร
สมัครเรียน สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรการเรียน หลักสูตรการเรียน
คณาจารย์ คณาจารย์
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา กิจกรรมโรงเรียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางสอนอาจารย์
การประกันคุณภาพ
ติดต่อโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน
menu tab
กิจกรรม
Check E-mail
E-mail Account
สมัคร Wireless lan
ติดต่อ web team