กลุ่มเซนต์จอห์น
Saint John's Technology
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
อนุบาลเซนต์จอห์น โรงเรียนเซนต์จอห์น International School Saint John's Commerce เซนต์จอห์นเทคโนโลยี เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม เซนต์จอห์นเทคโนโลยี

 

โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี

เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522 มีชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนเซนต์จอห์นอาชีวศึกษากรุงเทพ" ตั้งอยู่เลขที่ 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตเลขที่ 305/2522 หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนายสมัย ชินะผา เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.ศ.4 ถึง ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนกพณิชยการ และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างสำรวจ

โดยเริ่มแรกปีการศึกษา 2522 เปิดสอนประเภทวิชาการช่างอุตสาหกรรม แผนกวิชาช่างสำรวจ แผนกเดียว ก่อนมีนายทวี เนียมฤทธิ์ เป็นครูใหญ

ต่อมาในปี พ.ศ.2524 ได้เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนกวิชาพาณิชยการ มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการขาย

ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้เปิดสอนวิชาสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม อีก สาขาวิชาหนึ่งในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ.2531 ได้เปลี่ยนหลักสูตรการสอนมาใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ในปี พ.ศ.2532 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิมเป็น โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี (SAINT JOHN'S TECHNOLOGY SCHOOL)

ในปี พ.ศ.2535 ได้ขยายหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ขึ้นมาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันที่ 24 กันยายน 2540 ได้โอนโรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี ให้แก่บริษัทเซนต์จอห์นเพื่อการศึกษา จำกัด ตั้งอยู่ที่ 1124/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ.2544 ได้รับโอนโรงเรียนเซนต์จอห์นเทคนิคกรุงเทพ รวมเข้ากับโรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี และใช้ชื่อว่า โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี ทำให้มีการจัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ทั้ง 2 ประเภทวิชา กล่าวคือ ประเภทพณิชยกรรม มี 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทช่างอุตสาหกรรม มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ และสาขาวิชาช่างโยธา

ในปีการศึกษา 2545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อนุญาตให้ นางสาวเข็มทอง ศิริแสงเลิศ เป็นครูใหญ่โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2545

ในปี พ.ศ.2546 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนงานการประชาสัมพันธ์ และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปวช.45) ของกรมอาชีวศึกษา

และในปี พ.ศ.2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อนุญาตให้ นายประพันธ์ เพ็งโสภา เป็นครูใหญ่โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2547 เป็นมาถึงปัจจุบัน

 

 

menu tab
หน้าแรกโรงเรียน  หน้าแรกโรงเรียน
ประวัติ ประวัติโรงเรียน
การรับสมัคร การรับสมัคร
สมัครเรียน สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรการเรียน หลักสูตรการเรียน
คณาจารย์ คณาจารย์
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา กิจกรรมโรงเรียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตารางสอนอาจารย์
การประกันคุณภาพ
ติดต่อโรงเรียน  ติดต่อโรงเรียน
menu tab
กิจกรรม
Check E-mail
E-mail Account
สมัคร Wireless lan
ติดต่อ web team