(กรอกข้อมูลแบบสอบถามในส่วนที่ให้บัณฑิตกรอกข้อมูล)

แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต

การสำรวจความพึงพอใจของคุณภาพหลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(This questionnaire is for each graduate to fill up own information)

Form for Surveying Job Searching Status of Graduates in Academic

Survey of Satisfaction for the Syllabus Quality

Office Of the Commission On Higher Education


กรุณากรอก เลขประจำตัวนิสิต/นักศึกษา
Enter Student ID
รหัสบัตรประชาชน
Enter Citizen_ID or ID_Card Number           
มีปัญหาเกิดขึ้นติดต่อ e-mail: kalayanee_kha@stjohn.ac.th กรุณาระบุ e-mail ตอบกลับให้ชัดเจน หรือ 0-2938-8363 เวลาราชการ 8.00-17.00 น.
Have problem in system contact e-mail Or 0-2938-8363 office hours (8.00 AM.-17.00 PM.).