อนุบาลเซนต์จอห์น โรงเรียนเซนต์จอห์น Saint John's International School Saint John's Commerce เซนต์จอห์นเทคโนโลยี เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เซนต์จอห์นท่าบม

 

Gallery

โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อาจารย์โจ้ มาให้ความรู้แก่ นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น ท่าบม ประจำปี 2551
กิจกรรมเวทีคนกล้า ประจำปี 2551   นักศึกษาวิชาทหาร รักษาดินแดน (รด.) ประจำปี 2551
พิธีมิสซา เปิดภาคการศึกษา 2551 อบรม mimio ประจำปี 2551
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551 แม่พระ
กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2551 กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2551
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปี 2551  
คุณครูโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม เยี่ยมตามบ้าน ประจำปี 2551

คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบ่ม อ.เชียงคาน จ.เลย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเซนต์จอห์น ในฐานะโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

ประมวลภาพ วันปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2549

ประมวลภาพ การตรวจสอบความพร้อม การขอขยายชั้นเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551

Cutting-edge teaching and learning technology in Thabom's classrooms

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549

ประมวลภาพกิจกรรม วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่1/2549 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2549

ประมวลภาพการเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี

Blessing of Sisters House in Thabom

 Home
 About us
 Gallery
 Contact us
 Assumption Sisters
ติดต่อ web team
กลุ่มเซนต์จอห์น