PT::
อ.วิรัตน์ : เกียร์อัตโนมัติ
PT::
อ.สมศักดิ์ : งานปรับอากาศยานยนต์
PT::
อ.อนุโลม : วงจรพลัส์และดิจิตอล
PT::
อ.อนุโลม : โทรศัพท์
PT::
อ.อนุโลม : โทรคมนาคมเบื้องต้น
PT::
อ.ณัฐพล : วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
PT::
อ.อรรถวิทย์ : เครื่องเสียง
PT::
อ.อนุโลม : วิทยุสื่อสาร