Welcome to Saint John’s

โรงเรียนเซนต์จอห์น เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักสูตรเสริมคือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ELC สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ มีการสอบคัดระดับทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีหลักสูตรเสริมอีกมากมายเช่น บัลเล่ต์ เทควันโด ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและกล้ามเนื้อสำหรับเด็กนักเรียนของเรา

สมัครเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับสมัครวันจันทร์ – วันเสาร์


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-9303668 และ 0814668060

 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นอนุบาล
  ชั้นเตรียมอนุบาล รับเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป
  ชั้นอนุบาล 1 รับเด็กเกิดในปี 2557-16 พ.ค. 2558
  ชั้นอนุบาล 2 รับเด็กเกิดในปี 2556-16 พ.ค. 2557
  ชั้นอนุบาล 3 รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิดในปี 2555-16 พ.ค.2556 หรือจบการศึกษาอนุบาล 2
 • หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
  3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
  4. หลักฐานการย้ายเข้าเรียน (นักเรียนชั้น ป.2-ป.6)