กิจกรรมนอกห้องเรียน

นอกจากกิจกรรมในโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกสถานที่ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ทุกปีการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *