เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับสมัครวันจันทร์ – วันเสาร์


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-9303668 และ 0814668060

 • ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปีขึ้นไป
 • ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีขึ้นไป
 • ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีขึ้นไป
 • ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีขึ้นไป


 • หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
  3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
  4. หลักฐานการย้ายเข้าเรียน (นักเรียนชั้น ป.2-ป.6)

พิเศษสำหรับน้อง ๆ อนุบาลเซนต์จอห์น

เรียนเสริม
ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติทุกวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์ในการเรียนสูงสุด เน้นการใช้งานจริง ฟัง พูด อ่าน เขียน

เรียนเพิ่ม
วิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ สัปดาห์ละ 10 ครั้ง