ห้องเรียนของหนู

ห้องเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องกิจกรรม